skip to Main Content
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสรรพยา

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสรรพยา

การมีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลตำบลสรรพยา และการพัฒนาการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีองค์ประกอบกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนสรรพยาเป็นสำคัญ โดยเราแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1. ผู้บริหารเทศบาลมีภาวะผู้นำ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน

2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ทำให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ที่ปรึกษาช่วยคิด ช่วยแก้ไขปัญหา และร่วมลงพื้นที่ไปด้วยกันอย่างจริงจัง

4. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบสูง มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เสียสละและอุทิศเวลาให้กับชุมชน

5. การบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

หากขาดส่วนใดไปนั้น การพัฒนาชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai