skip to Main Content

ตลาดโรงพักเก่าสรรพยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของชาวเทศบาลตำบลสรรพยาและชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา ที่อยากเห็นตลาดน่าเที่ยวสามารถสร้างรายได้ ให้ชุมชนเข้มแข็ง  และเกิดความยั่งยืน เลยเกิดแนวคิดฟื้น โรงพักเก่าสรรพยา ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้วให้เป็น ตลาดไนท์มาร์เก็ต ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ตลาดกรีนดี มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข

ตลาดกรีนดี เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชนชาวสรรพยาที่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นจึงร่วมกันผลักดันคอนเซ็ปต์นี้ออกมาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนแบบกรีน  โดยจัดตลาดสรรพยา ให้เป็นเขตปลอดโฟม 100%  เลือกวัสดุธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้เพื่อใช้บรรจุอาหาร เช่น กระบอกไม้ไผ่  กะลา ใบตอง ฯลฯ

thThai