skip to Main Content

ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา

ชุมชนย่านตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตั้งอยู่ใน อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตชุมชนมีความสัมพันธ์กับสายน้ำเจ้าพระยา เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีทุนทางวัฒนธรรมหลากหลาย ปัจจุบันพัฒนา เป็นแหล่งทองเที่ยวโดยชุมชน ที่มีการบริหารจัดการโดย “ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรรพยา” ที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลายภาคส่วนทั้งคนในชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 แหล่งท่องเที่ยวในย่านชุมชนนี้ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในชุมชน ได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงาน มีความพร้อมจึงได้ร่วมกันจัดงานถนนคนเดิน โดยใช้แนวคิด “ตลาดกรีนดี” (Green Market) งดใช้โฟม และพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในชื่องานว่า “เที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา” ตอน ย้อนรอยโรงพักบอกรักสรรพยา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดชัยนาท ให้จัดกิจกรรมNight Market สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน โดยใช้แนวคิดตลาดกรีนดีเช่นเดิม และในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมหลักหมุนเวียนตามเทศกาลต่าง ๆ ในแต่ละเดือนตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว โดยไม่ซ้ำกันจนครบ 12 เดือน

ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนเก่าซึ่งหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นับวันก็มีแต่จะเลือนหายไปจึงได้ร่วมกันทำนุบำรุง และส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยบูรณาการร่วมกับ องค์ความรู้ด้านการจัดการ “แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว” เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้   สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์รากเง้าของชุมชนตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่นออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและแสดงอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น ในปี 2558 – 2560 ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยาร่วมกับเทศบาลตำบลสรรพยา จัดกิจกรรมถนนคนเดินในช่วง “งานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฏฐมีบูชารำลึก” ปีละ 1 ครั้ง ที่บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ความยาวประมาณ 500 เมตร ถนนดังกล่าว เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจากวัดสรรพยาวัฒนาราม ถึง อาคารโรงพักเก่าสรรพยา ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงพักสามแยก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ระหว่างทางเดินจะมีภาพเขียนสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนในอดีตจำนวน 3 ภาพ ศาลเจ้าสรรพยาปึงเถ่ากงมา และที่อยู่อาศัยของประชาชน รวมทั้งย่านค้าขายสำคัญของอำเภอสรรพยา สภาพบ้านเรือนมีทั้งเรือนแถวไม้ อาคารบ้านเรือนสมัยเก่าและสมัยปัจจุบัน

thThai