skip to Main Content
เมืองสีเขียว คืออะไร ?

เมืองสีเขียว คืออะไร ?

เมืองสีเขียวหมายถึง เมืองที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยที่มีการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีความมั่นคง การจัดการขยะและการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ การสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมายของเมืองสีเขียวคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนท้องถิ่น โดยการใช้นโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงในอนาคต การเป็นเมืองสีเขียวเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองในระยะยาว

เกณฑ์สำหรับเมืองสีเขียวทั่วไปมักประกอบด้วย:

การขนส่งที่ยั่งยืน: ระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ, เส้นทางจักรยาน, ถนนที่เหมาะสมสำหรับคนเดินเท้า, และการลดการพึ่งพาต่อยานพาหนะส่วนตัว

พื้นที่สีเขียว: สวนสาธารณะ, สวน และป่าในเมืองที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมการพักผ่อน, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ, และการลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมือง

ความมีประสิทธิภาพทางพลังงาน: การใช้งานแหล่งพลังงานทดแทน, อาคารและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน, รวมถึงมาตรการในการลดการใช้พลังงาน

การจัดการขยะ: ระบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการลดขยะ, การรีไซเคิล, การหมัก, และการกำจัดขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศ: มาตรการในการลดมลพิษทางอากาศผ่านการควบคุมการปล่อย, มาตรฐานสำหรับอาคารสีเขียว, และส่งเสริมการใช้งานแหล่งพลังงานที่สะอาด

การจัดการทรัพยากรน้ำ: การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ, การเก็บน้ำฝน, การบำบัดน้ำเสีย, และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศน์ทางน้ำ

การวางแผนเมือง: ปฏิบัติการวางแผนเมืองที่ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน, มาตรฐานสำหรับอาคารสีเขียว, และการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ

การมีส่วนร่วมของชุมชน: การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ, การศึกษา, และโครงการการเผยแพร่ความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการยั่งยืน

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ : กลยุทธ์ในการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น น้ำท่วม, ภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่สุดขั้ว, และการเพิ่มมูลค่าของโครงสร้าง และมาตรการปรับตัว

คุณภาพชีวิต: การเน้นการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน, รวมถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาล, การศึกษา, ที่พักอาศัยที่มีราคาเป็นธรรม, และสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรม

เกณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับบริบท และลำดับความสำคัญของแต่ละเมืองล่ะแต่ละเมือง

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai