เด็ก ๆ กับประโยชน์ที่ได้จากประดิษฐ์งานหัตถกรรม

ที่ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท มักจะมีบูธที่เป็นบูธกิจกรรมการฝึกทำงานหัตถกรรม ของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาด และเด็ก ๆ ได้ลงมือประดิษฐ์ผลงานหัตถกรรม เด็ก ๆ เจ้าของบูธ จะได้แสดงงานหัตถกรรม และขายสินค้าไปในขณะเดียวกัน ซึ่งก็ได้ทักษะในการพบปะ พูดคุยกับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูธ ในขณะที่ ระหว่างการทำงานหัตถกรรมนั้น เด็ก ๆ ก็จะได้ประโยชน์ที่สำคัญต่อพัฒนาการของพวกเขา ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดก็คือ 1. พัฒนาทักษะสร้างสรรค์: การทำงานคราฟ หัตถกรรม และประดิษฐ์สิ่งของช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งของใหม่ ๆ โดยใช้สมองและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา…

Continue Reading
Gd Top100 ประเทศไทย ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ชัยนาท

Green Destinations Top 100 stories สรรพยา งานที่ไม่ง่าย

กว่าที่สรรพยาจะได้เป็น Green Destinations Top 100 stories ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเตรียมข้อมูล เพื่อทำการชี้แจงกรรมการเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของทั้งนักท่องเที่ยว, ชุมชนผู้อยู่อาศัย และการสร้างกระบวนการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม โดยจำเป็นจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน กำหนดบทบาทหน้าที่ มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน  มีรายการสินทรัพย์ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีนโยบายการท่องเที่ยว มีแผนรองรับในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและยั่งยืนที่วัดผลได้ แหล่งท่องเที่ยวยังจำเป็นต้องแสดงถึง การปกป้องดูแลภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงามอยู่เสมอ มีการวางแผนเชิงพื้นที่ไม่ให้เสื่อมโทรม รวมถึงการลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลาสติก มีรายงานเป้าหมาย และความพยายามในการกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภาคการท่องเที่ยว การลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีนโยบาย…

Continue Reading
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการสร้างรายได้ในชุมชนสรรพยา

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการสร้างรายได้ในชุมชนสรรพยา

เริ่มต้นด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนที่สำคัญของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ในชุมชนสรรพยา ต้องเกิดจากที่ชุมชนวางเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วม ที่ทุกคนมีหน้าที่ รับผิดชอบ รับผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบไปด้วยกัน สรรพยา เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นที่ ๆ ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้าน หรือหากเรียนจบ กลับมาทำงานที่บ้าน มาอยู่ใกล้ ๆ พ่อแม่ ที่รอการกลับมาของพวกเขา เทศบาลตำบลสรรพยา มีอีกหนึ่งความหวัง คือการที่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชน ด้วยการ 1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน 2. ให้องค์ความรู้ ถึงความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนมา…

Continue Reading
การมีส่วนร่วมของชุมชน หลักสำคัญแห่งความสำเร็จในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสรรพยา

การมีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลตำบลสรรพยา และการพัฒนาการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีองค์ประกอบกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนสรรพยาเป็นสำคัญ โดยเราแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 1. ผู้บริหารเทศบาลมีภาวะผู้นำ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ทำให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ที่ปรึกษาช่วยคิด ช่วยแก้ไขปัญหา และร่วมลงพื้นที่ไปด้วยกันอย่างจริงจัง 4. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบสูง…

Continue Reading

ลดโลกร้อนด้วยการใช้ของมือสอง ช่วยได้จริงหรือ ?

การหันมาใช้สินค้ามือสองที่สภาพดี ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานได้ปกติ จะช่วยลดโลกร้อนได้จริง เพราะ การลดการผลิตใหม่: การซื้อขายสินค้ามือสองช่วยในการลดความต้องการในการผลิตสินค้าใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรน้อยลง เช่น การใช้พลังงานและวัสดุที่น้อยกว่าในการผลิตสินค้าใหม่ ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างมลพิษในกระบวนการผลิต การลดการจำเป็นต่อการทำลายสินค้า: การซื้อขายสินค้ามือสองช่วยลดความจำเป็นในการทำลายสินค้าที่ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำลาย การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มที่: การนำสินค้ามือสองกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่โดยการนำสินค้าที่มีอยู่อย่างใหม่และใช้งานได้ต่ออายุเพิ่มขึ้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง: การใช้สินค้ามือสองที่อยู่ใกล้มากขึ้นจะช่วยลดการขนส่งที่เกิดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าใหม่ การส่งเสริมการใช้งานยั่งยืน: การซื้อขายสินค้ามือสองช่วยส่งเสริมการใช้งานยั่งยืนโดยการส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่และการยึดถือสินค้าในระยะยาว ทำให้มีความต้องการที่น้อยลงในการผลิตสินค้าใหม่ที่ไม่จำเป็น การซื้อขายสินค้ามือสองเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เกิดงานยั่งยืนในระยะยาวด้วย

Continue Reading
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร สรรพยา ชัยนาท

การสร้างความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

         “แหล่งท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้น จึงจัดการท่องเที่ยวโดยไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและสังคม ตามแนวคิด “ตลาดปลอดโฟม 100% และงดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง” หรือ ตลาดกรีนดี (Green Market) และนำหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (The Global Sustainable Tourism Council ) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศจากหลายหน่วยงาน และปี 2022 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 แห่ง ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Green Destinations…

Continue Reading
งานบุญข้าวหลามเดือนสามสรรพยา

ประเพณีข้าวหลามเดือน สามสรรพยา

ประเพณีเผาข้าวหลามเดือนสามสรรพยา เป็นงานที่คนในชุมชน พี่น้อง ครอบครัว จะรวมตัวกันเพื่อเผาข้าวหลาม นำไปถวายพระ (จะจัดขึ้นในเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ำ สอดคล้องกับวันพระวันมาฆบูชา) นอกจากกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม และเวียนเทียนแล้ว พี่น้องชาวสรรพยายังมีประเพณีทำบุญเผาข้าวหลาม สำหรับนำไปถวายพระ และนำพวงมาลัยไปไหว้บูชาศาลเจ้าพ่อเสือประจำหมู่บ้าน พร้อมกับหักตอกจำนวนเท่ากับสมาชิกในครอบครัว เรียกกันว่า “การหักตอกไถ่โทษตัว” ด้วยเชื่อว่าจะเป็นการกำจัดสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกไปจากชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาสู่สมาชิกทุกคนในครอบครัว ในอดีต งานบุญข้าวหลามช่วยทำให้ครอบครัว คนในชุมชนได้พบปะกัน ใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยที่ชาวบ้านจะรวมตัวกันก่อนวันพระ…

Continue Reading

น้ำพริกสาปยา ไข่เป็ดไล่ทุ่งต้มยางมะตูม

เรื่องราว น้ำพริกสาปยาเป็นสูตรเฉพาะของชุมชน เป็นการนำน้ำพริกเผามาผัดกับหมูสับและขิงซอยปรุงรสโดยน้ำตาลโตนด มะขามเปียกและน้ำปลา ทานคู่กับไข่เป็ดไล่ทุ่งต้มเป็นยางมะตูม  เป็นอาหารที่ถูกปากนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน และท่านรู้หรือไม่ว่า ไข่เป็ดไล่ทุ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบทีเด็ด และดีกว่าอย่างไร หากท่านที่ได้เคยลองทาน ไข่เป็ดไล่ทุ่งที่สรรพยา จ.ชัยนาทแล้ว จะรู้สึกได้เลยว่า จะไม่มีกลิ่น ไม่เหม็นคาว เท่ากับไข่เป็ดที่เลี้ยงจากในฟาร์ม สีของไข่เป็ดไล่ทุ่งสรรพยา จะมีสีไข่แดง จะแดงเข้มเป็นธรรมชาติ แดงกว่าไข่เป็ดที่เลี้ยงในฟาร์มแบบปกติอย่างเห็นได้ชัด แล้วจะดูอย่างไรว่าไข่เป็ดนั้นเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งแท้ ๆ ? อย่างแรก ให้ดูจากแหล่งที่มา หากได้ซื้อ ได้ช้อปจาก ต.สรรพยา จ.ชัยนาท อันนี้คือไข่เป็ดไล่ทุ่งแท้…

Continue Reading
ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท

ส้มโอขาวแตงกวา

ผลไม้ประจำถิ่นเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ มีลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นสมบัติที่คู่กับจังหวัดชัยนาท มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปีก่อน โดยมีนางผึ้งไม่ทราบนามสกุล ได้นำส้มโอมาปลูกในพื้นที่ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท เป็นรายแรก และได้ตั้งชื่อส้มโอว่า พันธุ์ขาวแตงกวา ที่มีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะตัวคือ จะมีรสหวานซ่อนเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด เนื้อสีเหลืองน้ำผึ้งค่อนข้างแห้งและกรอบ ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของประเทศ การปลูกให้ได้ผลส้มโอดีมีคุณภาพได้ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการปลูกและผลิต ให้จัดการปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีหรือเหลือใช้แบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้ผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อได้ผลส้มโอขาวแตงกวาดีมีคุณภาพที่ตลาดต้องการ แล้วเกษตรกรจะสามารถยกระดับรายได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิถีการดำรงชีพที่มั่นคง ทางตลาดโรงพักเก่าสรรพยา มีจำหน่ายในทุกๆ…

Continue Reading
ธรรมนูญสรรพยา

ธรรมนูญสรรพยา

เทศบาลสรรพยา ร่วมกับชมรมฟื้นฟูตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ได้มีการทำประชุมเพื่อสร้างธรรมนูญสรรพยาที่เป็นข้อตกลงกันระหว่าง ชุมชน เทศบาล และการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงกฎระเบียบที่ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของสรรพยา โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้ การจัดการระบบยานพาหนะ การจัดการการจอดรถของนักท่องเที่ยว การจัดการขยะ / มีการรับฝากขยะ (รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในพื้นที่) การพายเรือแทนการใช้เรือยนต์ การจัดระเบียบการขายของหาบเร่ การจัดป้ายบอกสถานทีและสื่อความหมายให้ชัดเจน และเพียงพอ ห้ามขีดเขียนประติมากรรมของพื้นที่ เช่น กำแพงสตรีทอาร์ท ควรถอดรองเท้า ก่อนขึ้นสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพักหรือวิหารน้อย ห้ามจำหน่ายสารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รณรงค์การใช้จักรยาน และที่พักควรมีบริการจักรยานให้นักท่องเที่ยวเช่า…

Continue Reading