skip to Main Content

ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ได้รับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประจำปี 2563

“ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” ได้รับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประจำปี 2563 CBT Thailand standard 2020 – 2022 จากรัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Continue Reading

ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในแคมเปญ “Thailand Food Tourism Challenge”

“ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา กองทุนสวัสดิการชุมชน และ วิทยาลัยดุสิตธานี” ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในแคมเปญ
Continue Reading

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำข้อมูล Digital

“เทศบาลตำบลสรรพยา ร่วมกับ ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำข้อมูล Digital ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
Continue Reading

งานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

งานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562
Continue Reading

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล ในปี 2561

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล ในปี 2561
Continue Reading

รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
Continue Reading

รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA) ประจำปี ๒๕๖๒
Continue Reading

รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทสถาบันและอาคารสาธารณะสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา (โรงพักเก่า)
Continue Reading

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Continue Reading
thThai