skip to Main Content
Gd Top100 ประเทศไทย ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ชัยนาท

Green Destinations Top 100 stories สรรพยา งานที่ไม่ง่าย

กว่าที่สรรพยาจะได้เป็น Green Destinations Top 100 stories ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเตรียมข้อมูล เพื่อทำการชี้แจงกรรมการเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของทั้งนักท่องเที่ยว, ชุมชนผู้อยู่อาศัย และการสร้างกระบวนการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม โดยจำเป็นจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน กำหนดบทบาทหน้าที่ มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน  มีรายการสินทรัพย์ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีนโยบายการท่องเที่ยว มีแผนรองรับในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและยั่งยืนที่วัดผลได้ แหล่งท่องเที่ยวยังจำเป็นต้องแสดงถึง การปกป้องดูแลภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงามอยู่เสมอ มีการวางแผนเชิงพื้นที่ไม่ให้เสื่อมโทรม รวมถึงการลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลาสติก มีรายงานเป้าหมาย และความพยายามในการกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภาคการท่องเที่ยว การลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีนโยบาย…

Continue Reading
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร สรรพยา ชัยนาท

การสร้างความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

         “แหล่งท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้น จึงจัดการท่องเที่ยวโดยไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและสังคม ตามแนวคิด “ตลาดปลอดโฟม 100% และงดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง” หรือ ตลาดกรีนดี (Green Market) และนำหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (The Global Sustainable Tourism Council ) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศจากหลายหน่วยงาน และปี 2022 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 แห่ง ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Green Destinations…

Continue Reading

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นฯ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Continue Reading
thThai