skip to Main Content

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นฯจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ประเภทสถาบันและอาคารสาธารณะสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา (โรงพักเก่า) จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA) ประจำปี ๒๕๖๒

รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล ในปี 2561

งานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำข้อมูล Digital
“เทศบาลตำบลสรรพยา ร่วมกับ ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำข้อมูล Digital ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในแคมเปญ “Thailand Food Tourism Challenge”
“ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา กองทุนสวัสดิการชุมชน และ วิทยาลัยดุสิตธานี” ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในแคมเปญ “Thailand Food Tourism Challenge” หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวสรรพยา ที่จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับรางวัลชมเชย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และนำเปิดขายจริงใน www.Localalike.com

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ ๓ จากไทยแลนด์วิลเลจ อคาเดมี

ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ได้รับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประจำปี 2563
“ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา”ได้รับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประจำปี 2563 CBT Thailand standard 2020 – 2022 จากรัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

thThai