skip to Main Content
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community) รับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โดยมีนายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา อุดมญาติ ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา นายดำรงค์ สุขสมจิตร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา ร่วมเดินทางรับรางวัล และมีท่าน ผศ.ดร.แก้วตา ม่วงเกษม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา ได้รับรางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award) ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน รับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เทศบาลตำบลสรรพยาและมหาวิทยาลัยมหิดล”  สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าร่วม การคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก ประจำปี 2022 (2022 Green Destination Top 100 stories) มูลนิธิ Green Destination Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ “แหล่งท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” เป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งของประเทศไทย 

        โดยสรรพยา ได้ส่งเรื่องเล่าภายใต้เรื่องราว Sapphaya community-based  tourism: From an abandoned old town to a green market” (การท่องเที่ยวโดยชุมชนสรรพยา:จากเมืองที่ถูกลืมสู่ตลาดสีเขียว”)

สรรพยารับรางวัล top100 stories green destination

การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2565 – 2568

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นฯจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ประเภทสถาบันและอาคารสาธารณะสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา (โรงพักเก่า) จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA) ประจำปี ๒๕๖๒

รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล ในปี 2561

งานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำข้อมูล Digital
“เทศบาลตำบลสรรพยา ร่วมกับ ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำข้อมูล Digital ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในแคมเปญ “Thailand Food Tourism Challenge”
“ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา กองทุนสวัสดิการชุมชน และ วิทยาลัยดุสิตธานี” ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในแคมเปญ “Thailand Food Tourism Challenge” หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวสรรพยา ที่จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับรางวัลชมเชย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และนำเปิดขายจริงใน www.Localalike.com

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ ๓ จากไทยแลนด์วิลเลจ อคาเดมี

ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ได้รับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประจำปี 2563
“ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา”ได้รับมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประจำปี 2563 CBT Thailand standard 2020 – 2022 จากรัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ  กิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และแข่งขันสร้าง Landmark  ภายใต้แนวคิด (บอกเล่าความเป็นไทยมุมมองใหม่  ประเทศไทย) ประจำปี  2561

thThai