skip to Main Content
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร สรรพยา ชัยนาท

การสร้างความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

         “แหล่งท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา” เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้น จึงจัดการท่องเที่ยวโดยไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและสังคม ตามแนวคิด “ตลาดปลอดโฟม 100% และงดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง” หรือ ตลาดกรีนดี (Green Market) และนำหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (The Global Sustainable Tourism Council ) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศจากหลายหน่วยงาน และปี 2022 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 แห่ง ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Green Destinations…

Continue Reading
การจัดการขยะ

การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะการท่องเที่ยวมักจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของการสะสมขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นในที่ท่องเที่ยวนั้น หลายที่ท่องเที่ยวจึงมุ่งพัฒนาแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบทความนี้จะพูดถึงหลักการที่สำคัญในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว: 1. การศึกษาและสร้างความตระหนักรู้: การศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เข้าชมและชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 2. ระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ: การสร้างระบบที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมขยะและการนำไปทำลายหรือรีไซเคิล เช่น การติดตั้งถังขยะที่เหมาะสมและการจัดส่งขยะไปยังศูนย์รีไซเคิลท้องถิ่น เพื่อลดการสะสมของขยะและส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 3. การสนับสนุนการใช้วัสดุที่สะท้อนความยั่งยืน: การสนับสนุนให้ธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้หรือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก 4. การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน: การสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งผู้ที่เดินทางและชุมชนในการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความรับผิดชอบร่วมกันจะทำให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น การจัดการขยะที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ค่ะ!

Continue Reading
นักท่องเที่ยวสีเขียว Green Traveller

ทำความเข้าใจ การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียว

แนวคิดของการเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียว หรือนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้นน่าสนใจมากเพราะเป็นการเดินทางที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ. การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียว อาจจะเริ่มต้นจากการเลือกที่จะเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การไปท่องเที่ยวในพื้นที่สัตว์ป่า หรือพื้นที่อุทยานธรรมชาติที่มีนโยบายที่ดีในการปกป้องและรักษาธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่พักที่มีการใช้พลังงานทดแทน และมีการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะ. การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียวยังรวมถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น หรือการซื้อสินค้าท้องถิ่นที่มีการผลิตโดยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อส่งเสริมให้กับชุมชนในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ อีกด้วยค่ะ. การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียวเป็นการเดินทางที่ให้ประสบการณ์ที่หลากหลายและหลีกเลี่ยงการก่อกวนสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เราไปเยี่ยมชมด้วย การเป็นนักท่องเที่ยวสีเขียวไม่เพียงแค่ทำให้เราได้สนุกสนาน และได้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม แต่ยังเป็นการท่องเที่ยวที่มีการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยค่ะ.

Continue Reading
GSTC

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบ GSTC  คืออะไร ?

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบ GSTC  (Global Sustainable Tourism Criteria) คืออะไรเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC-D) นั้น เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับความยั่งยืนในการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวทุกขนาดเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยสามารถนำเกณฑ์หลักทีมี 4 หมวด และเกณฑ์ย่อยทั้ง 38 ด้าน ไปปรับใช้ได้ ดังต่อไปนี้ ระบบการจัดการความยั่งยืน ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทางวัฒนธรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จาก 4 หมวดจะเห็นได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้ และไม่ได้เพียงแต่ช่วยในการวางเป้าหมาย…

Continue Reading
thThai